Viktiga teman och värderingar i personalarbetet

 

 

1.1.       Grundläggande värderingar

Räddningstjänsterna i Sverige har motsvarande uppdrag och eftersom alla verkar i samma kontext borde, säger Jens Ärlebrant, alla räddnignstjänster ha motsvarande grundläggande värderingar som styr och påverkar det personalstrategiska arbetet. 

 

1.2.      Grundsyn – personalen och det strategiska arbetet 

 

Personalen är en av de viktigaste resurserna räddningstjänsterna har enligt Jens Ärlebrant. För att på ett effektivt och rätt sätt kunna lyckas med det uppdrag som Räddningstjänsterna har så ska personalresurserna vara med i den strategiska definieringsprocessen. Räddningstjänsterna ska inte bara se personalen som en resurs. Betoningen bör enligt Jens Ärlebrant ligga mer på hur personalen kan utvecklas för att kunna bidra till mer till räddningstjänstens verksamhet.

 


 

1.3.       Skapa mervärde åt medborgarna

 

Räddningstjänsternas långsiktiga framgång  beror enligt Jens Ärlebrant på förmågan att skapa värde för dem som räddningstjänsten finns
till för – medborgarna d v s kunderna. De externa och interna kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara
vägledande för räddningstjänsterna, räddningstjänstens medarbetare och verksamheten.

 

1.4.      Den lärande organisationen

 

Jens Ärlebrant menar att räddningstjänsterna bör vara lärande organisationer. Detta betyder att verksamheten grundar sig på och drivs av den kompetens som personalen harinom kompetensområdena riskhantering, skadeförebyggande och räddningsinsats. Vidare att all personal ständigt utvecklar sig och är öppen förförändringar. Utveckling, innovation och lärande ska vara kännetecknande och vara central i räddningstjänsternas kulturer.

 

Strategiarbetet bör vara en lärande process där återkoppling från intressenterna är viktig. Intressenterna är bl a medborgarna, ägarna representanterna
och personalen.

Räddningstjänsternas struktur bör vara tillräckligt lös, med inte allt för strikta arbetsroller menar Jens Ärlebrant. Medarbetare ska uppmuntras att prova på nya idéer och tankar.

 

Viktigt för utveckling, innovation och lärande är att information internt är tillgängligt för alla, uppföljningssystem ska ta fram fakta och interna arbetssätt och processer ska underlätta (facilitera) lärande.  Externa kontakter och möten ska ses som lärande tillfällen enligt Jens Ärlebrant. Räddningstjänsternas ska uppmuntra och underlätta medarbetarna att byta jobb tillfälligt (job exchange) med andra brandförsvar i och utanför Sverige.

 

Det är viktigt att varje individ tar ansvar för sin egen utveckling. Närmste chef bör enligt Jens Ärlebrant stödja, uppmuntra, vägleda och ge återkoppling. Den närmaste chef som inte inte upplever att han/hon räcker till i detta arbete ska se till att medarbetaren får motsvarande stöd av annan internt eller externt. Misstag kommer att ske när medarbetare vill prova nya idéer. Givetvis är detta acceptabelt inom rimliga gränser.

 

 

1.5.     Engagemang 

 

Räddningstjänsternas är fundamentalt viktiga samhällsfunktioner betonar Jens Ärlebrant. Uppdraget är att hjälpa fysiska och juridiska personer att själva hantera sina risker, eller att aktivt göra räddningsinsatser vid olyckshändelser.


Räddningstjänsternas uppdrag behöver personal som har en stark kongruens mellan egna värderingar och räddningstjänsternas värderingar samt en stark vilja att stödja och arbeta för organisationernas mål. D v s ett starkt känslomässigt och intellektuellt engagemang. Detta är mycket viktigt menar Jens Ärlebrant. En förutsättning är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som uppnås. Delaktigheten ska löpa som en röd tråd i hela organisationen.

 

1.6.      Flexibilitet och effektivitet

 

Jens Ärlebrant säger att räddningstjänstuppdraget kräver en bred kompetens och en förmåga att kunna kraftsamla. Räddningsinsatserna tar ca 5% av brandmännens arbetstid.  För att nyttja personalresurserna effektivt krävs funktionell flexibilitet och numerisk flexibilitet där personalen kan växla mellan förebyggande uppgifter och insatsuppgifter utifrån rådande behov.

 

Flexibiliteten ska ökas genom att brandmannen får högre förebyggande kompetens och genom att ledningen av individuella prestationer förbättras.

 

1.7.      De-centralisering och internkontroll

 

Ansvara och befogenheter bör  delegeras så långt som möjligt enligt Jens Ärlebrant. D v s strävan är att medarbetaren som möter medborgaren/kunden har ansvar och befogenheter för att kunna hantera uppgiften fullt ut. Samtidigt som decentraliseringen utökas måste internkontrollen förbättras för att minska risken för dåligt nyttjande av resurserna.

2. Utvecklingsområden inom Svensk räddningstjänst

 

2.1 Medarbetarskap


Varje individ är unik och ska mötas med respekt säger Jens Ärlebrant. Respekt vinner man genom ett öppet och ärligt sätt och genom att visa lojalitet gentemot sig själv, sina kollegor och sina åttaganden. Styrka byggs genom gemensam vision och allas delaktighet understyker Jens Ärlebrant. Alla har ansvar att generera värde varje dag, bidra till gruppens arbete/mål, skapa energi och föregå med ett gott exempel.

 

Medarbetarskap handlar grundläggande om att ha insikt om sina åtaganden och kunna leda sig själv. Alla medarbetare ska veta sina åtaganden, vad som förväntas av dem och hur de bidrar med sin del för att verksamheten ska fungera effektivt och uppnå sina mål (line of sight). Det är en förutsättning att medarbetaren kan leda sig själv och kunna organisera sitt eget arbete för att kunna medverka i målprocessarbetet och övrigt påverka gruppen och organisationens utveckling.

 

Ett gott medarbetarskap utvecklas i en miljö som kännetecknas av förtroende, ärlighet och öppenhet förtydligar Jens Ärlebrant.

2.2    Ledarskap och ledarutveckling


För att skapa en kultur som sätter kunden/medborgaren i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare understyker Jens Ärlebrant.  Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, vara goda föredömen, ta till vara potentialen i individers erfarenheter och olikheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt i dialog med dem definiera och följa upp målen. Ansvar bör delegeras så långt ut som möjligt i organisationen och följas upp kontinuerligt och systematisk av delegerande chef.

 

Attraktiva och högpresterande arbetsplatser skapas av chefer som är goda ledare säger Jens Ärlebrant. Chefer och ledare ska få utveckling och stöd för att klara sina  edaruppdrag. Nya ledare ska identifieras och utvecklas för säkra den långsiktiga ledar och chefsförsörjningen.

2.3  Utveckling av ledare och chefer

 

Chefer och ledare behöver vidareutbildning och repetitionsutbildning utifrån roll och ansvar bverättar Jens Ärlebrant vidare. Vidareutbildning och repetitionsutbildning ska tas fram och genomföras utifrån ledningskomponenterna som chefer och ledare hanterar i rseplktive nivå.

  • Leda sig själv(medarbetarskap)
  • Leda andrapersoner. Ledning av individuella prestationer och ledning av individuellutveckling
  • Leda engrupp/team, att leda verksamhet. Ledning av gruppens prestationer.
  • Leda större verksamhet. Ledning av organisationens prestationer
  • Leda strategisk

2.4       Personal- och kompetensförsörjning

 

Räddningstjänsten är kompetensdrivna organisationer och har en viktig lokal roll att vara expertinstans inom  kompetensområdet riskhantering, brandskydd och räddningstjänst säger Jens Ärlebrant.

 

Idagsläget är ca 90% av all personal från början rekryterade till brandmän utifrån de krav som ställs på en brandman. Vid rekryteringen av brandmän finns det inget perspektiv att klara brandförsvarets samlade kompetensbehov över tid, d v s perspektiv huruvida rekryteringen klarar organisationernas långsiktiga mål. Viss del av de som rekryteras bör ha ledningspotential som tillgodoser rekryteringsbehovet av befäl, viss del bör pedagogisk kompetens eller annan grundläggande förmåga som är viktig för prestation på grupp eller organisationsnivå.

 

I analysen över respektive organisations sammanlagda kompetensbehov över tid är det viktigt att få med behovet av att öka andelen brandmän som är kvinnor och att öka andelen brandmän med annan etniska bakgrund än svensk.

2.5  Nya arbetstidmodeller

 

För att kunna fokusera på vad som medborgarna behöver i den korta och långa tisdskalan behöver organisationerna medarbetare och arbetstidslösningar som möjliggör hög kundfokusering och effektivt nyttjande av arbetstiden understyker Jens Ärlebrant. Förutom nya och flexiblare arbetstidsmodeller och bättre IT stöd behövs medarbetare som i större grad är självgående, kan organisera och organisera sitt eget arbete, fler som är flexiblare och utvecklingsorienterade.

2.6      Jämställdhet och mångfald

 

Räddningstjänsten bör aktivt verka för att öka jämställdheten och mångfalden. Organisationerna bör präglas av synen på varje individs lika värde. Det är viktigt med en ökad jämställdhet och mångfald för att bättre spegla samhället och öka möjligheten till bra medborgarfokus. Detta leder till en positiv utveckling av kultur, arbetsmiljö, innovationer och prestationer säger Jens Ärlebrant.

2.7     Kommunikation och dialog med medarbetarna

 

Den dagliga dialogen på arbetsplatsen är den viktigaste grunden i allas delaktighet och ska kännetecknas av öppenhet och respekt. Kunskap och insikt om varandras ansvar och skyldigheter i respektive roller är viktig för att undvika onödiga missförstånd och konfliketer betonar Jens Ärlebrant. Kommunikation och dialog med medarbetarna är ett mycket viktigt område som behöver stort engangemang och kontinuitet.

 

Närmaste chef och medarbetare ska ha individuella samtal kring verksamheten och den personliga utvecklingen. Samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna ska vara en naturlig del av verksamheten för att främja verksamhetens utveckling. Arbetsplatsträffar, Medarbetarenkäter och Informations/dialogmöten är andra former för kommunikation och dialog som ska tillämpas.